www.bidico.vn

8:18:10   -   Ngày 24 tháng 1 năm 2019

Năng lực thiết bị

may moc thiet bi

DANH MUÏC MAÙY CÔ SÔÛ & THIEÁT BÒ PHUÏ TRÔÏ

MAÙY CÔ SÔÛ

STT

THIEÁT BÒ

XUAÁT XÖÙ

TÍNH NAÊNG KYÕ THUAÄT

SOÁ LÖÔÏNG

I. MAÙY CAÏP COÏC BARRETTE & TÖÔØNG VAÂY:

1

 

Maùy Caïp Töôøng

IHI DCH  900

IHI DCH  800

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (600 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 85

 

02

01

2

 

Maùy Caïp Töôøng

HITACHI KH300-3

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (600 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 85

01

3

 

Maùy Caïp Töôøng

LIEBHERR 881

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (600 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 85

01

4

 

Maùy Caïp Töôøng

LIEBHERR 851

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (600 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 85

01

5

 

Maùy Caïp Töôøng

Cobelco 7055

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (600 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 85

01

6

 

Maùy Caïp Töôøng

HITACHI CX700

 

 

Nhaät

Beà roäng töôøng ñaøo (mm):

B = (500 ÷ 1500)/laàn caïp

Beà daøi töôøng ñaøo (mm):

L = (2800 ÷ 2850)/laàn caïp

Ñoä saâu ñaøo Max (m): 80

01

II. MAÙY KHOAN COÏC NHOÀI

1

Máy tuần hoàn

S-550

 

Trung Quốc

Ñöôøng kính toái ña: 2500mm

Khoan saâu:

Khoâng caàn phuï: 100 m

01

2

Máy khoan đá

SOILMEC SR90

SOILMEC R625

ITALY

Ñöôøng kính toái ña: 2500mm

Khoan saâu:

Khoâng caàn phuï: 77 m

02

3

Máy khoan đá

SANY SR250C

Trung Quốc

Ñöôøng kính toái ña: 2500mm

Khoan saâu:

Khoâng caàn phuï: 70 m

02

4

Máy khoan đá

BAUER BG25

Đức

Ñöôøng kính toái ña: 2500mm

Khoan saâu:

Khoâng caàn phuï: 93m

01